2 Φεβ 2021

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας: Προκήρυξη για τη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή


Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας) προκηρύσσει θέση για νέο Καλλιτεχνικό Διευθυντή. ...

 

Δελτίο Τύπου:

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας κ. Πέτρος Βάης, έχοντας υπόψη:

• Την παρ. 2 της υπ’ αρίθμ. 23241/04.07.1989 απόφασης του Νομάρχη Αχαΐας (ΦΕΚ 539/10.07.1989) περί του σκοπού σύστασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης.

• Την παρ. 1 της υπ’ αρίθμ. 137727/16365/18.11.2010 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (ΦΕΚ 1861/29.11.2010) περί των σκοπών της Κοινωφελούς Επιχείρησης.

• Τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015 Α’).

• Το ΦΕΚ εσωτερικής λειτουργίας της Κ.Ε. ΔΗΠΕΘΕ ΠΑΤΡΑΣ 1861/Β/29-11-2010

• Το υπ’ αρίθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ. 2/655/ οικ30134/ 22-09-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί «Πρόσληψης προσωπικού στα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα»

• Την υπ’ αρίθμ. 3948/2017 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών περί προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017 στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών.

• Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α’/1994)

• Τις διατάξεις των άρθρων 254-258 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»

• Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4479/2017 (ΦΕΚ 94/Α’/2017)

• Την υπ’ αρίθμ. 42/2017 απόφαση ΔΣ περί τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας

• Τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

• Το υπ’ αρίθμ. Α.Π. : 84279/ 3 Δεκεμβρίου 2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. (αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./192/18758/2-12-2020 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α΄)περί έγκρισης πρόσληψης ενός ατόμου για την πλήρωση της θέσης Καλλιτεχνικού Διευθυντή επί θητεία με κάλυψη της δαπάνης από ιδίους πόρους

• Την υπ’ αριθμόν 83/15-1-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας.


Θέατρο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο, με την ειδικότητα του Καλλιτεχνικού Διευθυντή, για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Πάτρας και της Δραματικής Σχολής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, που εδρεύουν στην Πάτρα επί της οδού Όθωνος Αμαλίας 6, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Λειτουργία του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Πάτρας και της Δραματικής Σχολής», συνολικής διάρκειας δύο (2) ετών με δυνατότητα παράτασης της θητείας για ένα (1) έτος.

Ο νέος Καλλιτεχνικός Διευθυντής θα αναλάβει καθήκοντα από 01/07 2021.

Η οικονομική σύμβαση που θα υπογραφεί θα περιλαμβάνει:

Α. Μηνιαίο μικτό ποσό με βάση τις διατάξεις του ν. 4354/2015 περί Ενιαίου Μισθολογίου.

Β. Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. δύναται να του αναθέσει επί πλέον με αμοιβή τη σκηνοθεσία ή μετάφραση ή συγγραφή ενός (1) θεατρικού έργου κατ’ έτος, μέχρι του ποσού των 10.000 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Γ. Διαμονή στην Πάτρα με τον τρόπο που θα συμφωνήσουν τα δύο μέρη.

Δ. Άλλες πρόσθετες αμοιβές, όπως οδοιπορικά από και προς τον τόπο μόνιμης κατοικίας κλπ δεν θα βαρύνουν το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας.


Απαιτούμενα προσόντα:

1. Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας δύνανται να προσληφθεί ανεξαρτήτως κατοχής τίτλου συγκεκριμένης εκπαιδευτικής βαθμίδας, εξαιρουμένης της ΥΕ εκπαιδευτικής βαθμίδας. Για την θέση αυτή θα επιλεχθεί πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους που έχει ιδιαιτέρως διακριθεί στο χώρο του θεάτρου ή να έχει ασχοληθεί με θέματα θεάτρου επαγγελματικά και να έχει μια από τις εξής ιδιότητες:

1.α Ηθοποιός, σκηνοθέτης, συνθέτης, χορογράφος, σκηνογράφος ή ενδυματολόγος, με αναγνωρισμένη προσφορά στο επαγγελματικό θέατρο

1.β Θεατρικός συγγραφέας, μεταφραστής έργων, θεατρολόγος κριτικός θεάτρου με επαγγελματική εργασία στο θέατρο.

2. Να διαθέτει τουλάχιστον 10ετή επαγγελματική εμπειρία στην οργάνωση και διεύθυνση θεατρικών παραγωγών.

3. Να διαθέτει εμπειρία στην οργάνωση και λειτουργία δραματικής σχολής και στη διδασκαλία βασικά της υποκριτικής τέχνης.

4. Να έχει διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες που να πιστοποιούνται με παρακολούθηση σχετικών σπουδών ή σεμιναρίων ή με προϋπηρεσία σε άλλη διοικητική θέση.

5. Ο υποψήφιος για τη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή οφείλει μαζί με την αίτηση να υποβάλλει φάκελο με τις γενικές και ειδικές προτάσεις του για το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας και ένα πλάνο προγραμματισμού (Δραματολόγιο κλπ.) για ολόκληρη τη θητεία του. Επίσης αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά στοιχεία των ιδιοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

6. Ο υποψήφιος για τη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή οφείλει να υποβάλλει φάκελο με τις γενικές και ειδικές προτάσεις του για το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας. Θα εκτιμηθούν:

6.α Η πρότασή του για τον χαρακτήρα και τον ρόλο που πρέπει να παίξει το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. στον Δήμο και την Περιφέρεια, πού πρέπει κυρίως να απευθύνεται, με ποια μέσα και για ποιους σκοπούς.

6.β Η πρότασή του για το συγκεκριμένο πλάνο προγραμματισμού (Δραματολόγιο κλπ.) για ολόκληρη τη θητεία του, που θα υπηρετεί τον πιο πάνω χαρακτήρα του Θεάτρου.


Δικαιολογητικά των γενικών προσόντων

1. Βιογραφικό σημείωμα.

2. Πρόταση Καλλιτεχνικών προθέσεων για την περίοδο της θητείας του και αναλυτικό πρόγραμμα για το πρώτο εξάμηνο.

3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, δηλαδή αυτών όπου αναφέρεται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου και αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γέννησης.

4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία θα δηλώνεται:

1. Το έτος γέννησης.

2. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλόλητάς του για την υπηρεσία την οποία προορίζεται, ιδίως δε εάν τυχόν έχει καταδικασθεί λόγω ποινικού αδικήματος.

3. Αν υπηρετεί ή προϋπηρέτησε, με οιανδήποτε ειδικότητα, στο Δημόσιο ή σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εφόσον δε εξήλθε της υπηρεσίας για κάποια αιτία.

4. ότι δεν «τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική, υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις».

5. ότι δεν έχει καταδικασθεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

6. ότι δεν είναι υπόδικος/η που έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α΄, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.

7. ότι δεν έχει λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά του/της δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

Η επιλογή θα γίνει από το ΔΣ του ΔΗΠΕΘΕ κατά την πρόβλεψη του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Πάτρας.

Αιτήσεις συμμετοχής μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τον φάκελο θα γίνονται δεκτά με σφραγίδα ταχυδρομείου ή με αυτοπρόσωπη κατάθεση μέχρι την Παρασκευή 12-3-2021 και ώρα 12, στη διεύθυνση, Όθωνος Αμαλίας 6, υπόψη του Προέδρου του Δ.Σ Πέτρου Βάη. Για κάθε περαιτέρω πληροφορία, αρμόδια υπάλληλος ορίζεται η κα Δήμητρα Στέφου, γραμματέας του Προέδρου του Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, στο τηλ.: 2610 623730 και από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 9:00 – 13:00.

Η ανακοίνωση αυτή δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., σε μια εφημερίδα της Πάτρας και σε μια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας

Πέτρος Βάης

Αντιστοιχισμένο περιεχόμενο

Η Ενημέρωση στην Ελλάδα και τoν Κόσμο