22 Απρ 2017

Διεκδικούν την «αριστεία» στον πολιτιστικό τουρισμό


Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση συμμετοχής στο Πρόγραμμα...
«European Destinations of excellence» – «Ευρωπαϊκοί προορισμοί Αριστείας» 2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα «Πολιτιστικός τουρισμός» και καταληκτική ημερομηνία τη Δευτέρα 29 Μαΐου 2017.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, Δήμοι και Περιφέρειες.

Το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποσκοπεί τόσο στην ανάδειξη των αξιών, της ποικιλομορφίας και των κοινών χαρακτηριστικών ευρωπαϊκών τουριστικών προορισμών, όσο και στην προβολή προορισμών, στους οποίους η τουριστική ανάπτυξη διασφαλίζει την κοινωνική, πολιτιστική, οικονομική και περιβαλλοντική ισορροπία. Το πρόγραμμα επίσης στοχεύει στην ανάπτυξη και σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών.


Μέσω του προγράμματος αυτού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει ειδικότερα:

• Να προβάλει τους αναδυόμενους ευρωπαϊκούς τουριστικούς προορισμούς αριστείας, ιδιαίτερα τους μη ευρύτερα γνωστούς.

• Να αναδείξει την ευρωπαϊκή τουριστική ποικιλομορφία και ποιότητα.

• Να προωθήσει όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και τις περιφέρειες.

• Να συμβάλει στην αποσυμφόρηση, στην καταπολέμηση της εποχικότητας και στην εξισορρόπηση των τουριστικών ροών προς μη παραδοσιακούς προορισμούς.

• Να επιβραβεύσει τις βιώσιμες μορφές τουρισμού.

• Να δημιουργήσει μια πλατφόρμα με σκοπό την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

• Να προωθήσει τη δικτύωση ανάμεσα στους βραβευμένους προορισμούς, οι οποίοι θα μπορούσαν να αποτελέσουν πρότυπα βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.

Ο προτεινόμενος προορισμός αφορά σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας και προκειμένου να είναι επιλέξιμος θα πρέπει να πληροί τουλάχιστον τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Να είναι αναδυόμενος προορισμός και όχι τουριστικά αναπτυγμένος προορισμός, ο οποίος να πληροί υψηλά πρότυπα βιώσιμης ανάπτυξης και αειφορίας καθώς και να διαθέτει μία σημαντική υλική πολιτιστική κληρονομιά.

Να είναι προσβάσιμος από όλες τις απόψεις (συγκοινωνίες, μεταφορές, διαμονή, υπηρεσίες), ήτοι να εξασφαλίζει απρόσκοπτη τουριστική εμπειρία.

Η διαχείριση της τουριστικής προσφοράς του να διασφαλίζει την κοινωνική, πολιτιστική και περιβαλλοντική βιωσιμότητά του.

Να έχει σχεδιάσει μια διαχειριστική δομή προβολής και προώθησης (marketing) των διαθέσιμων πολιτιστικών πόρων καθώς και μια στρατηγική για τη βιώσιμη τοπική τουριστική ανάπτυξη.

Το φετινό θέμα του διαγωνισμού είναι «Πολιτιστικός Τουρισμός» («Cultural Tourism»). Στη διεθνή βιβλιογραφία δεν υπάρχει ενιαίος ορισμός για τον πολιτιστικό τουρισμό. Ένας εννοιολογικός ορισμός του Ερευνητικού Προγράμματος για τον Πολιτιστικό Τουρισμό ATLAS (The Association for Tourism and Leisure Education and Research) είναι ο εξής: «Η μετακίνηση των ατόμων προς πολιτιστικούς πόλους έλξης μακριά από τον συνήθη τόπο κατοικίας τους, με σκοπό να συλλέξουν νέες πληροφορίες και εμπειρίες για να ικανοποιήσουν τις πολιτιστικές ανάγκες τους».

Η παρούσα πρόσκληση αφορά μόνο στην υλική κληρονομιά, η οποία περιλαμβάνει αρχαιολογικούς, ιστορικούς χώρους και μνημεία, μουσεία, θρησκευτικά προσκυνήματα και μνημεία, κτίρια αρχιτεκτονικού ιστορικού ενδιαφέροντος όπως κάστρα, πύργοι, οχυρά, αντικείμενα πολιτιστικής αξίας, τεχνουργήματα, συλλογές καθώς και τεκμήρια πάσης φύσεως που αποτελούν προϊόντα της ανθρώπινης δημιουργικότητας τα οποία έχει θεωρηθεί ότι αξίζει να διατηρηθούν για τις επόμενες γενιές και τα οποία έχουν μία ιδιαίτερη σημασία για την αρχαιολογία, την αρχιτεκτονική, την επιστήμη ή την τεχνολογία ενός δεδομένου πολιτισμού και μίας κοινωνίας.

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για την προώθηση των πολιτιστικών πόρων στη χώρα μας, οι οποίοι δεν είναι ευρέως γνωστοί (π.χ. αρχαία θέατρα, ιστορικά μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι), ώστε να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά και να γίνουν περισσότερο ελκυστικά, με σκοπό την αναγνώριση των πολιτιστικών αγαθών της κάθε περιοχής.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν με βάση την παρούσα πρόσκληση θα αξιολογηθούν βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και θα επιλεγεί ένας νικητής προορισμός και τέσσερις επιλαχόντες προορισμοί. Οι υποψήφιοι προορισμοί θα πρέπει να μπορούν ν’ αποδείξουν ότι πληρούν τα εν λόγω κριτήρια, προκειμένου να διεκδικήσουν το βραβείο EDEN.

Οι επιλεγέντες προορισμοί θα προβληθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω των δράσεων προβολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επιπρόσθετα, ο νικητής προορισμός και οι τέσσερις επιλαχόντες προορισμοί θα βραβευθούν σε ειδική εκδήλωση που θα διοργανώσει ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού στο τέλος του 2017.

Αντιστοιχισμένο περιεχόμενο

Η Ενημέρωση στην Ελλάδα και τoν Κόσμο