14 Οκτ 2015

19 προσλήψεις καθηγητών μουσικής στον Δήμο Ωρωπού


Με 19 ωρομίσθιους καθηγητές μουσικής θα ενισχυθεί η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ωρωπού. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει συμβάσεις εργασίας διάρκειας....
έως οκτώ μήνες.

Η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής: ΤΕ Καθηγητών Πιάνου 3, ΤΕ Καθηγητών Πιάνου (Μουσικοκινητικής) 2, ΤΕ Καθηγητής Μοντέρνων Κρουστών 1, ΤΕ Καθηγητής Φωνητικής 1, ΤΕ Καθηγητών Κιθάρας 3, ΤΕ Καθηγητών Κλαρινέτου 1, ΤΕ Καθηγητών Βιολιού 1, ΤΕ Καθηγητών Ανώτερων Θεωρητικών και Ηλεκτρικού Μπάσου 1, ΤΕ Καθηγητών Παραδοσιακών Οργάνων (Μπουζούκι) 1, ΤΕ Καθηγητών Βυζαντινής Μουσικής 1, ΠΕ Καθηγητών Θεάτρου 1, ΤΕ Καθηγητών Τρομπέτας 1, ΤΕ Καθηγητών Προσχολικής Αγωγής 1, ΤΕ Καθηγητών Θεωρητικών 1.


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

Αίτηση με τα στοιχεία του υποψηφίου, τον κωδικό της θέσης ενδιαφέροντος και αναλυτική απαρίθμηση όλων των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών

Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

Απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής

Φωτοαντίγραφο τίτλων σπουδών

Βιογραφικό σημείωμα

Αποδεικτικά εξειδικευμένης προϋπηρεσίας

Έγγραφα που να αποδεικνύουν συμμετοχή σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και δράσεις για την ειδικότητα που απαιτείται

Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι κατά το χρόνο υποβολής των αιτήσεων δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση)

Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ (για όσους υποψηφίους είναι άνεργοι)


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης και αρμόδιος για την παραλαβή είναι η κα. Κουκουράκη Ελένη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών(υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ωρωπού, Αγίου Γεωργίου 29, Τ.Κ. 19015, Νέα Παλάτια Ωρωπού. Τηλέφωνο: 2295032190.

Αντιστοιχισμένο περιεχόμενο

Η Ενημέρωση στην Ελλάδα και τoν Κόσμο