13 Αυγ 2015

Διευκρινιστική εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών για την κατάταξη των μουσικών στους Ο.Τ.Α.

Μετά από συντονισμένες ενέργειες των σωματείων μουσικών στους Ο.Τ.Α., το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε σε νέα διευκρινιστική εγκύκλιο για την εφαρμογή του.... νόμου 4325/2015 (άρθρο 26, παράγραφος 8).


ΘΕΜΑ: Αυτοδίκαιη κατάταξη των Μουσικών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων αυτών με τις διατάξεις της παρ. 8 άρθ. 26 του ν.4325/2015, που απασχολούνται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου. ΣΧΕΤ.: Η αριθμ.πρωτ. οικ. 27404/31-7-2015 εγκύκλιό μας

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου μας, με την οποία σας ενημερώσαμε μεταξύ άλλων και για την αυτοδίκαιη κατάταξη των Μουσικών που υπηρετούν σε ΟΤΑ α’ βαθμού και σε νομικά τους πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, σε εφαρμογή της διάταξης της παρ. 8 του άρθ. 26 του ν.4325/2015, διευκρινίζεται ότι η διάταξη αυτή αφορά και στο προσωπικό που απασχολείται στους ανωτέρω φορείς με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου. Επομένως κι ενόψει των εγκρίσεων για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου, η πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού, εφόσον κατέχει τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στη διάταξη του ν.4325/2015 της παρ. 8 του άρθ. 26, θα γίνει αυτοδικαίως στην ΤΕ εκπαιδευτική βαθμίδα, ανεξάρτητα εάν το αίτημα του φορέα αφορούσε σε θέση ΔΕ Μουσικών. Εφόσον η εν λόγω κατάταξη γίνεται αυτοδικαίως εκ του νόμου δεν απαιτείται τροποποίηση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, ή της προβλεπόμενης από την παρ. 14 του άρθρου 12 του ν.4071/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Παρακαλούμε όπως κοινοποιήσετε την παρούσα εγκύκλιο στους ΟΤΑ α βαθμού χωρικής σας αρμοδιότητας και στα νομικά τους πρόσωπα.

Ο Υπουργός Νικόλαος Βούτσης

Αντιστοιχισμένο περιεχόμενο

Η Ενημέρωση στην Ελλάδα και τoν Κόσμο